Pliki do pobrania

Poniżej można pobrać trzy szablony wniosków. Wybierz odpowiedni wniosek do Twoich kwalifikacji. 

UWAGA! Każdy wniosek składa się z dwóch stron, które prosimy wydrukować na jednej kartce (dwustronnie).

Grupa 1 - Uprawnienia elektroenergetyczne

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

Grupa 2 - Uprawnienia cieplne

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych i innych urządzeń energetycznych

Grupa 3 - Uprawnienia gazowe

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych

Zaświadczenie

Zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy w zakresie eksploatacji
urządzeń, instalacji i sieci

§

K o m u n i k a t y

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.  (Dziennik Ustaw 2021 poz. 1690),  wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od  01 stycznia 2022 r. została ustalona na kwotę  3010 zł.

W związku z powyższym, zgodnie z § 14 ust. 1 Rozporządzenia  Ministra Klimatu i środowiska  z  dnia  1 lipca 2022  r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 1 lipca 2022 r. poz. 1392),  opłata egzaminacyjna pobierana  jest w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników.

Opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od  dnia  01 stycznia 2022r.  wynosi  301 zł.

Opłatę  egzaminacyjną należy wnieść przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego  na  konto  nr:  29  1500  1621  1216  2000  5933  0000