Historia

Stowarzyszenie Oszczędnego Użytkowania Energii w Poznaniu zostało powołane w lipcu 1996 roku i liczyło wówczas 54 członków. Walne zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na swym pierwszym posiedzeniu w grudniu tego roku, powołało 7 osobowy Zarząd. Funkcję Prezesa Stowarzyszenia powierzono Panu mgr inż. Zenonowi Grzegorzewskiemu, którą pełnił prawie do końca września 2020 roku. Stowarzyszenie jest społeczną organizacją o charakterze naukowo-technicznym, stanowiącym dobrowolne zrzeszenie osób i organizacji zainteresowanych racjonalnym użytkowaniem paliw i energii.

Nasze dwa główne cele

I. Działalność na rzecz gospodarki energetycznej

 • Inicjowanie i propagowanie racjonalnego i oszczędnego użytkowania  energii i paliw oraz energooszczędnych inwestycji,
 • Popieranie i promowanie nowoczesnych rozwiązań we wszystkich specjalnościach użytkowania energii i paliw oraz w dziedzinach pokrewnych,
 • Promowanie energooszczędnych urządzeń energetycznych i ekonomicznych rozwiązań inwestycyjnych,
 • Propagowanie rozwiązań energetycznych służących ochronie środowiska, w tym wykorzystywanie energii odnawialnej,
 • Podnoszenie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań użytkowania energii,
 • Ochronę interesów użytkowników i producentów urządzeń używających energie i paliwa,

II. Działalność społeczna:

 • przeciwdziałaniu wykluczeniu zawodowemu i społecznemu emerytów.
 • wspieranie organizacji i osób niepełnosprawnych.

Realizacja celów

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • prowadzenie doradztwa, rzeczoznawstwa i sprawdzanie kwalifikacji.
 • organizowanie sympozjów, narad, kursów i spotkań specjalistycznych, prezentacji urządzeń energetycznych i poradnictwa technicznego oraz działalności popularyzatorskiej.
 • wystąpienia oraz interwencje w sprawie obrony interesów producentów urządzeń oraz użytkowników energii i paliw.