STATUT

STOWARZYSZENIA  OSZCZĘDNEGO  UŻYTKOWANIA  ENERGII W  POZNANIU

Numer KRS 0000067249

R O Z D Z I A Ł   I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Oszczędnego Użytkowania Energii, w dalszej części Statutu zwane dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie jest społeczną organizacją o charakterze naukowo - technicznym, stanowiącym dobrowolne zrzeszenie osób i organizacji zainteresowanych racjonalnym użytkowaniem paliw i energii.

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Poznań.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych Stowarzyszeń (organizacji) o podobnym działaniu.

§ 5
 1. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały na terenie kraju na podstawie Uchwały Zarządu.
 2. Oddział terenowy powinien obejmować co najmniej obszar jednego województwa.
 3. Oddział terenowy musi liczyć co najmniej 15 członków, którzy na zebraniu założycielskim wybierają 3 osobowy Zarząd Oddziału. Prezesa wyłania Zarząd Oddziału spośród wybranych członków Zarządu. Prezes Zarządu Oddziału reprezentuje Stowarzyszenie na terenie działalności Oddziału.
 4. Zakres działalności Zarządu Oddziału określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy ogółu członków.

 

R O Z D Z I A Ł   II

§ 7

Stowarzyszenie stawia sobie za cel:

I. Działalność na rzecz gospodarki energetycznej poprzez;

 1. Inicjowanie i propagowanie racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii i paliw oraz energooszczędnych inwestycji,
 2. Popieranie i promowanie nowoczesnych rozwiązań we wszystkich specjalnościach użytkowania energii i paliw oraz w dziedzinach pokrewnych,
 3. Promowanie energooszczędnych urządzeń energetycznych i ekonomicznych rozwiązań inwestycyjnych,
 4. Propagowanie rozwiązań energetycznych służących ochronie środowiska w tym wykorzystywanie energii odnawialnej,
 5. Podnoszenie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań użytkowania energii,
 6. Ochronę interesów użytkowników i producentów urządzeń zużywających energie i paliwa,
 7. Nawiązanie współpracy i korzystnych dla obu stron relacji między użytkownikami paliw i energii a dostawcami w szczególności energetyki, gazownictwa i ciepłownictwa,
 8. Nawiązanie współpracy z podobnymi organizacjami zagranicznymi,
 9. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia,
 10. Szkolenie członków Stowarzyszenia dla realizacji celów zawartych w Statucie.

II. Działalności społecznej polegającej na:

 1. Przeciwdziałaniu wykluczeniu zawodowemu i społecznemu emerytów.
 2. Wspieranie organizacji i osób niepełnosprawnych.
 3. Pomocy finansowej dla zasłużonych członków Stowarzyszenia, będących w trudnej sytuacji życiowej.
§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:  

 1. Prowadzenie doradztwa, rzeczoznawstwa i sprawdzanie kwalifikacji.
 2. Organizowanie sympozjów, narad, kursów i spotkań specjalistycznych, prezentacji urządzeń energetycznych i poradnictwa technicznego oraz działalności popularyzatorskiej.
 3. Wystąpienia oraz interwencje w sprawie obrony interesów producentów urządzeń oraz użytkowników energii i paliw.
 4. Pokrywanie kosztów wyjazdów szkoleniowych dla członków Stowarzyszenia w celu podnoszenia kwalifikacji.
 5. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację celów statutowych.
 6. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym PKD 85.59.13.Z
§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez swoich członków i sympatyków.

§ 10
 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej oraz zmiany zakresu działalności gospodarczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Zarząd zgłasza do KRS, do rejestru przedsiębiorców w ciągu 14 dni od daty uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
 3. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia nie może być tożsama z działalnością statutową.
 4. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy jego celom statutowym.

R O Z D Z I A Ł  III

CZŁONKOWIE  STOWARZYSZENIA  I  ICH  PRAWA  I  OBOWIAZKI

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 12

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby zainteresowane działalnością w zakresie przesyłania, użytkowania i produkcji urządzeń zużywających energię lub paliwa dla celów grzewczych lub technologicznych.

 1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel polski, a także cudzoziemiec mieszkający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich, który zgłosi swoje przystąpienie poparte przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia, przez złożenie pisemnej deklaracji i zostanie przyjęty na podstawie uchwały Zarządu.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
 3. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia.

§ 14

Do obowiązków członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy:

 1. Popieranie działalności Stowarzyszenia i branie czynnego udziału w jego pracach.
 2. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 15

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zgłosi swoje przystąpienie, zadeklaruje swoją pomoc dla Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie uchwały Zarządu. Osoba prawna działa wyłącznie przez swojego pełnomocnika.

§ 16

Członkowie  wspierający mają prawo:

 1. Zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.
 3. Uczestniczyć w innych pracach Stowarzyszenia z głosem wspierającym na warunkach ustalonych przez Zarząd
§ 17

Do obowiązków członków  wspierających należy:

 1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań statutowych.
 2. Przestrzeganie postanowień statutu.
 3. Wywiązywanie się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia; przepis ten nie dotyczy obowiązku uiszczania składek.
§ 18

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia.

§ 19

Honorowym członkom Stowarzyszenia przysługuje prawo określone w § 16, oraz obowiązki określone w § 17 z wyjątkiem punktu  nr 3.

§ 20

Członkostwo wygasa na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi.
 2. Skreślenia z listy członków.
 3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 4. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 5. Pozbawienie członkostwa honorowego przez Walne Zgromadzenie członków.
§ 21
 1. Skreślenie z listy członków zwyczajnych może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek:  
  1. nie bierze udziału w pracach Stowarzyszenia,
  2. nie przestrzega Statutu, uchwał i regulaminu władz,
  3. zalega w opłacaniu składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy.
  4. zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa umyślne.
 2. Skreślenie z listy członków wspierających może nastąpić na podstawie uchwały  Zarządu w oparciu o  § 21 ust. 1 lit. b lub d Statutu.
 3. Skreślenie z listy członków honorowych może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
§ 22

Wykluczenia ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, gdy członek naruszył postanowienia Statutu lub dobre imię Stowarzyszenia.

§ 23

Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

R O Z D Z I A Ł   IV

WŁADZE   STOWARZYSZENIA

§ 24
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zgromadzenie Członków,

  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna,
  d) Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, spośród  nieograniczonej liczby kandydatów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością, przy obecności ½ ogólnej liczby uprawnionych członków.
 4. Walne Zgromadzenie Członków może uchwalić głosowanie tajne.
 5. W przypadku braku quorum zwołuje się Walne Zgromadzenie Członków po  upływie  ½ godziny, uchwały  podjęte w drugim terminie są ważne bez  względu na liczbę obecnych  członków.

WALNE   ZRGOMADZENIE

§ 25

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzanie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 26
 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz do roku – celem przedstawienia i zatwierdzenia drogą uchwały Walnego Zgromadzenia Członków rocznego bilansu wraz ze sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia, a także podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku na działalność statutową bądź o pokryciu straty, a co cztery lata także celem udzielenia absolutorium członkom Władz Stowarzyszenia i powołania członków Władz Stowarzyszenia nowej kadencji.
 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  a) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
  b) uchwalenie statutu i jego zmian,
  c) uchwalenie regulaminów Władz Stowarzyszenia nie zastrzeżonych dla kompetencji tych Władz,
  d) wybór i odwoływanie członków Władz Stowarzyszenia,
  e) rozpatrywanie sprawozdań Władz Stowarzyszenia z działalności statutowej i gospodarczej,
  f) udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  g) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń,
  h) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
  i) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
  j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  k) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
  l) wyrażanie zgody na zakup nieruchomości lub prowadzenia inwestycji budowlanych.
  m) uchwalenie wynagrodzenia dla Władz Stowarzyszenia i jego wysokości.

  § 27
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Główny:
  a) z własnej inicjatywy,
  b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c) na umotywowany wniosek 1/3 członków zwyczajnych.
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane, chyba że większością co najmniej 2/3 liczby głosów, przy obecności co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania, włączone zostaną inne sprawy do porządku obrad.
§ 28

Termin, miejscu i porządek obrad Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd i zawiadamia o tym członków nie później niż na dwa tygodnie przed jego terminem drogą pocztową lub e-mailową. Podanie  przez tego członka adresu e-mail na potrzeby zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez członka zgody na zawiadomienie go w ten sposób o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD   STOWARZYSZ NIA

§ 29

Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

§ 30
 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
  a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
  b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  c) przygotowanie i wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
  d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i funduszami,
  e) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych z działalności Stowarzyszenia,
  f) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
  g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków i składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań,
  h) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
  i) organizowanie współpracy Stowarzyszenia z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i jednostkami gospodarczymi,
  j) organizowanie, powoływanie i rozwiązywanie oddziałów Stowarzyszenia oraz określanie terenu ich działania,
  k) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, finansowej i organizacyjnej Stowarzyszenia,
  l) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjęcia, skreślenia),
  m) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
  n) kontrola działalności biura Stowarzyszenia.
 2. Organizowaniem i prowadzeniem bieżącej działalności administracyjnej i gospodarczej zajmuje się Biuro Stowarzyszenia, którym kieruje Zarząd.
 3. Członkom Stowarzyszenia przysługuje zwrot kosztów z tytułu przejazdów, diet i noclegów dotyczących wyjazdów związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 4. Zarząd Stowarzyszenia może przyznać wynagrodzenia członkom Zarządu i Członkom Stowarzyszenia za zaangażowanie przy realizacji prac organizacyjnych Stowarzyszenia oraz celów zawartych w § 8 Statutu.
§  31
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do pięciu członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu, w tym:
  a) Prezesa,
  b) Wiceprezesa,
  c) Sekretarza.
 2. Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika wyłania Zarząd Stowarzyszenia spośród swoich członków na pierwszym zebraniu po wyborach.
 3. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika wyłania Zarząd Stowarzyszenia spośród swoich członków na pierwszym zebraniu po wyborach. dotychczasowego członka Zarządu, Zarząd może na czas do najbliższego Walnego Zgromadzenia uzupełnić skład Zarządu. Liczba dokooptowanych w ten sposób Władz nie może przekroczyć 1/3  liczby członków pochodzących z wyboru.
§ 32

Dla ukierunkowania działalności Stowarzyszenia zgodnie z nowoczesnymi osiągnieciami nauki i techniki, Zarząd może powołać Radę Konsultacyjną spośród przedstawicieli nauki i techniki. 

Działalność Rady określi regulamin opracowany przez Zarząd. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej raz  w kwartale.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia lub poza siedzibą Stowarzyszenia.

Organizację oraz tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

Dla prowadzenia prawidłowej działalności statutowej w zakresie:

 1. przygotowania do egzaminu kwalifikacyjnego powołuje się Komisję Programową, której regulamin ustala Zarząd.
 2. Egzaminów kwalifikacyjnych powołuje się Komisję Nadzoru, której regulamin ustala Zarząd.

KOMISJA  REWIZYJNA

§ 33

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością statutową i gospodarczą.

§ 34

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie okresowych kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia i jego Władz oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi.
 2. Ocena działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia.
 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu oraz występowanie z wnioskiem w sprawach udzielenia absolutorium.
 4. Określenie terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.
§ 35

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 36

Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać czynny udział w posiedzeniu wszystkich Władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 37

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych Władz Stowarzyszenia.

SĄD  KOLEŻEŃSKI

§ 38

Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych Władzach Stowarzyszenia.

§ 39

Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy sporne wynikłe między członkami oraz między członkami Zarządu. Od wyroku Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni.
Uchwały Walnego Zgromadzenia są ostateczne.

§ 40

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

 1. Upomnienie.
 2. Nagany.
 3. Zawieszenia,
 4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia
§  41

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego ustala regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

R O Z D Z I A Ł  V

MAJĄTEK  I   FUNDUSZE  STOWARZYSZENIA

§ 42

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. Na fundusze składają się:

 1. Wpisowe,
 2. Darowizny, zapisy i spadki, dotacje, subwencje.
 3. Wpływy od osób prawnych i fizycznych.
 4. Wpływy z działalności gospodarczej i statutowej.

§ 43

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem wewnętrznym.                           

§ 44

Majątek może być użyty wyłącznie na cele określone w Statucie.

§ 45

Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz ustalania pełnomocników wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy co najmniej trzech członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
Do ważności pism i dokumentów związanych z działalnością Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym jeden Prezesa lub Wiceprezesa.
Pisma i dokumenty związane z działalnością gospodarczą Stowarzyszenia podpisuje dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

R O Z D Z I A Ł  VI 

ZMIANA  STATUTU  I  ROZWIĄZANIE  STOWARZYSZENIA

 

§ 46

Uchwalanie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów.

§ 47

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję  Likwidacyjną, która zgodnie z uchwałami i wytycznymi przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§ 48

Uchwalając likwidację Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie wskazuje przeznaczenie majątku po pokryciu zobowiązań.

§ 49

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.